Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.viamoda.pl
1. Sprzedawca: Iwona Mastalska prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej
działalności gospodarczej, pod firmą NATURA.AET adres
siedziby: 00-384 WARSZAWA ul. Dobra 9, wpisany pod numerem NIP 113 190 11 58
2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
2.1. Pod numerem telefonu: 0048 512 530 188 (koszt połączenia według taryfy operatora).
2.2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: komis@viamoda.pl
§1 Definicje
1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.viamoda.pl, za
pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w
Sklepie Internetowym.
6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej
Sklepu Internetowego.
7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy
Umowa Sprzedaży.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i
ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
§2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
dostępnego pod adresem www.viamoda.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie
realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych .
6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące
wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Sprzedawca:
6.1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
6.2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows,
Mac OS X, Linux lub Android.
6.3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer -
wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera -
wersja 32.
7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy
prawa.
§3 Ceny
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w
złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6
dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
§4 Składanie zamówień
1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie
ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z
Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo
do anulowania Zamówienia.
5. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może
wyrazić wolę otrzymania faktury VAT marża.
5.1. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres
e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną
odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta
lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu
złożenia Zamówienia.
§5 Sposoby płatności za Zamówienie
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
Umowy Sprzedaży:
1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Rachunek Sprzedawcy:
2.1. Bank: ING BANK
2.2. Numer Rachunku 

53 1050 1025 1000 0090 7964 8730


§6 Koszt, sposoby i termin dostawy
1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient
zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu
zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
2.1. Przesyłka pocztowa.
2.2. Przesyłka kurierska.
2.3. Przesyłka pobraniowa.
3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni od dnia złożenia
zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich
starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
4.1. Przesyłka pocztowa: 15 zł przedpłata.
4.2. Przesyłka kurierska: 25 zł przedpłata.
4.3.Przesyłka pobraniowa :25 zł.
4.4. Jeśli kwota Zamówienia jest większa niż 1500 zł koszty dostawy pokrywa
Sprzedawca.
5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Towaru podano inny termin.
§7 Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
na adres Sprzedawcy zwroty@viamoda.pl
3. Wzór formularza odstąpienia od umowy przesłany zostanie na adres mailowy Klienta.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są płatności za towar bez kosztów przesyłki (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych).
8. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie metki i oznakowania towaru, które - jeżeli zostaną naruszone - towar nie zostanie przyjęty z powrotem do komisu.
§8 Procedura reklamacji
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w
Kodeksie Cywilnym.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar
ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta na przykład:
4.1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: ViaModa , ul. Dobra 9 , 00-384 Warszawa
4.2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres
Sprzedawcy komis@viamoda.pl
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
5.1. Imię i nazwisko.
5.2. Adres.
5.3. Adres e-mail.
5.4. Datę złożenia zamówienia.
5.5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
5.6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej
bądź za pomocą poczty.
7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt
wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby
nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy
w miejscu, w którym produkt się znajduje.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację
za uzasadnioną.
10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi
lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość
kupionego Towaru.

§9 Postanowienia końcowe
1. Zmiany w Regulaminie
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności
i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.
2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia
2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej
zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
nr 43 poz. 296 ze. zm.).
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub
prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma
prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.